English site Για τις γυναίκες Ψυχικές επιθέσεις. Τι είναι και πως αντιμετωπίζονται O πολέμαρχος του Θεού Oι επικοινωνίες με Ολύμπιους, Ε, και άλλους Προσευχές, πνευματικά κείμενα σε μορφή pdf Εικόνες της εκκλησίας Επικοινωνία

Ο πολέμαρχος του Θεού

επιστροφή στην αρχική σελίδα

Και εξήλθεν ο μιαρός Βάαλ εκ της παρατάξεως Νεφελίμ και τον Χαμσεναχνού κυρίαρχον της Γης επεχείρησε να ανακηρύξει, αφού πολέμαρχος εκ των Ελ δεν εμφανίζετο. Και τότε εξ ουρανού άνωθεν του όρους Ερμόν λευκός ίππος ενεφανίσθη και ο επιβαίνων επ’ αυτόν φέρων τα σύμβολα του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών έμπροσθεν του Χαμσεναχνού εστάθη, μαύρη περιβολήν φέρων και λεπίδαν ατσάλινη, όπως υπό του Βάαλ ορίσθη. Και δήλωσεν ότι Πολέμαρχος του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών ήταν και εξουσίαν είχε εκ μέρους των Ελ να αγωνισθεί.

Και εγέλασεν ο Χαμσεναχνού ο πολέμαρχος ο Μέγας δια το μικρόν μέγεθος του αντιπάλου. Και μεγάλη αγωνία στο όρος Ερμόν επικρατούσε, αφού ο Ζην σώας τας φρένας δεν είχε λόγω της ευαρέστου πράξεως του Βάαλ.

Και μάχη εγένετο μεταξύ του όρους Ερμόν δυτικά του Αραντίς της πόλης της μεγάλης. Και επέπεσεν Χαμσεναχνού επί του Πολέμαρχου του φέροντος τα σύμβολα του τριαδικού Άκρου των αιτίων και των αιτιατών. Και παν γένος Νεφελίμ επεφήμη δια την νίκην αυτού και μήτηρ Λαμασθού εκ του Δαλάι Σαγκάρ αφιχθείσα κραυγήν ανεφώνησε μεγάλην δια να σταματήσει η μάχη δια την ανομίαν του Πολεμάρχου του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών, αφού γνώριμος εις αυτήν ήτο και γνώσιν της ισχύος αυτού είχε και δια τον υιόν της τον αγαπητόν Χαμσεναχνού εις αγωνίαν ευρίσκετο.

Και απόρησαν Νεφελίμ πάντες δια το πώς μπορούσε ο φέρων την μαύρην περιβολήν να νικήσει τον Χαμσεναχνού, τον οποίον ούτε ο Ζην δεν ήρχετο να αντιμετωπίσει και προέτρεπαν τον Χαμσεναχνού να αφανίσει τον μιαρό ιππέα. Και ο επιβαίνων εις το ίππον επί του Χαμισεναχνού επέπεσεν με ορμήν απαράμιλλην και δια της κυρτής λεπίδος την κεφαλήν αυτού απέκοψεν και παν γένος Νεφελίμ ετρομοκρατήθη δια την ταχύτηταν και την ακρίβειαν του φέροντος την μαύρην περιβολήν. Και φωνή ηκούσθη από το όρος Ερμόν και καλούσε παν γένος Νεφελίμ να αποχωρήσει και πάντες οι πολέμαρχοι και οι πολεμιστές ήθελον την κεφαλήν του φέροντος τα σύμβολα του Τριαδικού Άκρου να αποκόψουν και η μήτηρ Λαμασθού ματαίως καλούσε τους υιούς αυτής να απομακρυνθούν από τον φέροντα την περιβολήν την μαύρην. Και πολλοί δεν ήκουσαν αυτήν και επέπεσον επί του ιππέος, ώστε δια γυμνών χειρών να τον διαμελίσουν. Και κλαυθμός μέγας εγένετο μεταξύ των γένων Νεφελίμ, καθώς αυτοί αφανίζονταν από τον φέροντα τα σύμβολα και το σπαθί και ο θάνατος αυτών τελευτήν ουκ είχε.

Και επείσθη τότε Βάαλ ο Σοφός από την μητέρα Λαμασθού να απομακρύνει τον στρατό τον μέγα και οι Ελ απορούσαν δια το ποιος ήταν ο φέρων την περιβολήν την μαύρην και προσπαθούσαν τον Ζήνα να συνεφέρουν προστατευμένοι πίσω από την Αιγίδα την λαμπρή.

Και υποχώρησαν οι Νεφελίμ ακούγοντας τον Βάαλ και στους πρόποδες του Ερμόν μόνοι οι ευγενείς Μπαχομέχ έμειναν, το ακέφαλο σώμα του Χαμσεναχνού εκζητούντες και λέγοντες ότι και πάλι θα συναντηθούν εκδίκησιν απαιτούντες. Και ο επιβαίνων εις το ίππον απεκρίθη εις γλώσσαν πατέρων Μπαχομέχ·

Ερι γε σίμι”, όπερ σημαίνει ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

Και απεσύρθησαν πάντες Νεφελίμ και ειρήνην εις περιοχήν Ερμόν δια 40 ημέρας και πάλι επέβαλον και ο ιππέας εχάθη, όπως ακριβώς ενεφανίσθη.

Απόσπασμα από τα χάλκινα βιβλία


Δυό λόγια για αυτά: Παραχωρήθηκε από το Νόμο του Θεού σε έναν άνθρωπο να μεταφέρει στον κόσμο μερικές πληροφορίες για τον πολεμιστή του Θεού. Αντί αυτού για εμπορικούς σκοπούς έφτιαξε μια σειρά βιβλίων τα οποία δεν είναι γραμμένα από τον ίδιο. Για παράδειγμα ο "Δελφικός οδηγός επιβίωσης" δεν είναι γραμμένος από κάποια δελφική αδελφότητα όπως ισχυρίζεται, αλλά από έναν άνθρωπο που γνωρίζω. Για όποια ή όποιο αμφιβάλλει για το τελευταίο εδώ (εικ.1, εικ.2, εικ.3) θα δείτε εικόνες από το βιβλίο σε έγχρωμη μορφή, κάτι που δεν υπάρχει στα βιβλία που είναι τυπωμένα χωρίς χρώμα.

Τα βιβλία που αναφέρονται στους Ελοχίμ και τους Νεφελίμ περιέχουν πάρα πολλές σκόπιμες ανακρίβειες για πολλά πνευματικά και μη θέματα. Ένα σοβαρό από αυτά είναι πως υπάρχει συμβούλιο που συμμετέχουν μαζί ιεραρχίες του Θεού και του σκότους οι οποίες δικάζουν τις υποθέσεις των ανθρώπων, κάτι αδύνατο καθώς οι Iεραρχίες δικάζουν και τους σκοτεινούς, δεν συνεργάζονται μαζί τους. Σύμφωνα με αυτά το συμβούλιο είχε ιδρυθεί πολλές χιλιετίες πριν και το ακρωνύμιο του (ΙΚΑ) αποτελείται από αγγλικές λέξεις, κάτι που είναι επίσης αδύνατο μιας και η αγγλική γλώσσα είναι σχεδόν σύγχρονη.

Επίσης αναφέρουν ότι η Λευκή αδελφότητα αποτελείται από σκοτεινές ιεραρχίες ή Νεφελίμ που ζουν στις αβύσσους. Η αδελφότητα αυτή δεν έχει σχέση με τις γήινες καθώς είναι συμπαντική και αποτελείται από ιεραρχίες (δασκάλους, Kυριότητες, Εξουσίες, Αρχές, Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Σεραφείμ, Χερουβίμ, Ελοχίμ) που ζουν σε κόσμους όλων των ηλιακών συστημάτων του σύμπαντος και αρχηγός της και όλων μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Αυτό από μόνο του αποτελεί αμαρτία που δε συγχωρείται καθώς σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου (κατά Μάρκον Γ'-3)

22 Καὶ οἱ γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατεβῆ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἔλεγαν ὅτι ἔχει τὸν Βεελζεβοὺλ καὶ ὅτι διὰ τοῦ ἄρχοντος τῶν δαιμονίων βγάζει τὰ δαιμόνια.
29 Ἐκεῖνος ὅμως, ποὺ θὰ βλασφημήσῃ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, δὲν ἔχει ποτὲ συγχώρησιν ἀλλ’ εἶναι ἔνοχος αἰωνίου κρίσεως».
30 Διότι ἔλεγαν, «Ἔχει πνεῦμα ἀκάθαρτον».

Για να καταλάβετε το λόγο για τον οποίο γράφτηκαν αυτού του είδους τα ψέματα, θα πρέπει να γνωρίσετε από ποιούς δόθηκαν αυτές οι πληροφορίες στον εκδότη αυτόν τον οποίο χρησιμοποίησαν όπως και πολλούς άλλους και άλλες καθώς αυτή είναι η τεχνική τους. Πρόκειται για μυημένους ή ιεροφάντες των Ελευσινίων μυστηρίων που απέκτησαν εξουσίες από το Θεό για να πολεμήσουν το κακό και να διοικήσουν την Ελλάδα.

Η διοίκηση που αναφέρω δεν είναι αυτή των πολιτικών και θρησκευτικών αρχηγών που γνωρίζουμε όλες και όλοι. Αυτοί ωστόσο κανονίζονται σε μεγάλο ποσοστό από τους πρώτους. Οι αποφάσεις των παραπάνω 'κυρίων' μεταφέρονται και τελικά "συλλαμβάνονται" από τους πολιτικούς και θρησκευτικούς αρχηγούς. Οι εν λόγω 'κύριοι' λοιπόν δεν έκαναν κάτι για την Εκκλησία μας και υιοθέτησαν το σχέδιο του Αντιχρίστου που την ήθελε κλειστή και φιμωμένη. Μια ζωντανή Εκκλησία θα ανέτρεπε μεταξύ άλλων και την ηλιθιότητα της ψευτοπανδημίας. Ο λόγος που δεν έκαναν κάτι είναι ότι δεν υπηρετούν τον Κύριο μας και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Οι κορυφαίοι σε θέση γήινοι πολιτικοί και θρησκευτικοί αρχηγοί της Ελλάδας ανήκουν σε στοές όπως αυτή που έχει το Ταλμούδ για ευαγγέλιο και κάνουν ιδιαίτερα άσχημη μαύρη μαγεία χρησιμοποιώντας ανθρώπινο αίμα και αδρενοχρώμιο που προέρχεται κυρίως από παιδιά.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από έναν άνθρωπο που γνωρίζω ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη σχολή. Εκείνοι ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν όπως και τους υπόλοιπους και όταν θέλησε να φύγει τον κρατούσαν παρά τη θέληση και τον βασάνιζαν. Αν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός στη ζωή και με την ψυχή του ακέραια αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον Κύριο και τους Υπηρέτες και Λειτουργούς Του.

Αν φέρετε στο μυαλό σας τα λόγια του Κυρίου ότι δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από το δάσκαλο του, εύκολα μπορείτε να καταλάβετε ότι ακολουθώντας την κοσμοθεωρία των ανθρώπων που τα έχουν γράψει θα φύγετε από τον Κύριο μας, καθώς δεν έχουν σχέση με Αυτόν.

Οι ίδιοι "κύριοι" είναι υπεύθυνοι και για τις επικοινωνίες των Ολυμπίων κτλ που έχουν γίνει βιβλία και έχουν πλανήσει αρκετούς. Διαβάστε εδώ.

Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας προκύπτει ότι ο εκδότης των βιβλίων που μιλούν για τον πολέμαρχο του Θεού είναι ψευδοπροφήτης έστω και ασυνείδητος, κάτι που φαίνεται από τη φράση που έλεγε ή λέει ακόμα ο άνθρωπος αυτός. (κατά Λουκά ΚΑ'-21): 

6 εἶπε, «Αὐτὰ ποὺ βλέπετε, θὰ ἔλθουν ἡμέρες ποὺ δὲν θὰ μείνῃ πέτρα ἐπάνω σὲ πέτρα ποὺ νὰ μὴ γκρεμισθῇ».

7 Ἐκεῖνοι ἐρώτησαν, «Διδάσκαλε, πότε λοιπὸν θὰ γίνουν αὐτὰ καὶ ποιό θὰ εἶναι τὸ σημεῖον, ὅταν πρόκειται νὰ γίνουν αὐτά;».

8 Αὐτὸς εἶπε, «Προσέχετε νὰ μὴ πλανηθῆτε, διότι πολλοὶ θὰ ἔλθουν εἰς τὸ ὄνομά μου καὶ θὰ λέγουν, «Ἐγὼ εἶμαι» καὶ «Ὁ καιρὸς ἐπλησίασε». Μὴ τοὺς ἀκολουθήσετε.

Είσαστε ελεύθερες και ελεύθεροι να ακολουθήσετε το δρόμο των Ευαγγελίων ή των ανθρώπων αυτών.

Όποια και όποιος θέλει να πολεμήσει στο πλευρό των πολεμιστών του Θεού, θα πρέπει να έχει υπ' όψιν ότι για να γίνει πολεμιστής ή πολεμίστρια Του θα χρειαστεί να εξαλείψει πολλά από τα πάθη-ελαττώματα που έχει. Χωρίς καθαρότητα ψυχής δεν γίνεται να πολεμήσετε, αφού οι σκοτεινοί μας επιτίθενται χρησιμοποιώντας τα πάθη εναντίων μας. Αρκετά αργότερα έρχονται οι αρετές-εξουσίες που κρίνει ο Νόμος του Θεού ότι πρέπει να δοθούν. Μην ανησυχείτε εάν είστε ηλικιωμένοι ή σε κακή φυσική κατάσταση καθώς αυτά διορθώνονται πολύ εύκολα όταν θέλει Εκείνος.

 

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω:

facebook twitter pinterest Linkedin e-mail