English site Για τις γυναίκες Ψυχικές επιθέσεις. Τι είναι και πως αντιμετωπίζονται O πολέμαρχος του Θεού Oι επικοινωνίες με Ολύμπιους, Ε, και άλλους Προσευχές, πνευματικά κείμενα σε μορφή pdf Εικόνες της εκκλησίας Επικοινωνία

Ο πολέμαρχος του Θεού

επιστροφή στην αρχική σελίδα

Και εξήλθεν ο μιαρός Βάαλ εκ της παρατάξεως Νεφελίμ και τον Χαμσεναχνού κυρίαρχον της Γης επεχείρησε να ανακηρύξει, αφού πολέμαρχος εκ των Ελ δεν εμφανίζετο. Και τότε εξ ουρανού άνωθεν του όρους Ερμόν λευκός ίππος ενεφανίσθη και ο επιβαίνων επ’ αυτόν φέρων τα σύμβολα του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών έμπροσθεν του Χαμσεναχνού εστάθη, μαύρη περιβολήν φέρων και λεπίδαν ατσάλινη, όπως υπό του Βάαλ ορίσθη. Και δήλωσεν ότι Πολέμαρχος του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών ήταν και εξουσίαν είχε εκ μέρους των Ελ να αγωνισθεί.

Και εγέλασεν ο Χαμσεναχνού ο πολέμαρχος ο Μέγας δια το μικρόν μέγεθος του αντιπάλου. Και μεγάλη αγωνία στο όρος Ερμόν επικρατούσε, αφού ο Ζην σώας τας φρένας δεν είχε λόγω της ευαρέστου πράξεως του Βάαλ.

Και μάχη εγένετο μεταξύ του όρους Ερμόν δυτικά του Αραντίς της πόλης της μεγάλης. Και επέπεσεν Χαμσεναχνού επί του Πολέμαρχου του φέροντος τα σύμβολα του τριαδικού Άκρου των αιτίων και των αιτιατών. Και παν γένος Νεφελίμ επεφήμη δια την νίκην αυτού και μήτηρ Λαμασθού εκ του Δαλάι Σαγκάρ αφιχθείσα κραυγήν ανεφώνησε μεγάλην δια να σταματήσει η μάχη δια την ανομίαν του Πολεμάρχου του Άκρου των αιτίων και των αιτιατών, αφού γνώριμος εις αυτήν ήτο και γνώσιν της ισχύος αυτού είχε και δια τον υιόν της τον αγαπητόν Χαμσεναχνού εις αγωνίαν ευρίσκετο.

Και απόρησαν Νεφελίμ πάντες δια το πώς μπορούσε ο φέρων την μαύρην περιβολήν να νικήσει τον Χαμσεναχνού, τον οποίον ούτε ο Ζην δεν ήρχετο να αντιμετωπίσει και προέτρεπαν τον Χαμσεναχνού να αφανίσει τον μιαρό ιππέα. Και ο επιβαίνων εις το ίππον επί του Χαμισεναχνού επέπεσεν με ορμήν απαράμιλλην και δια της κυρτής λεπίδος την κεφαλήν αυτού απέκοψεν και παν γένος Νεφελίμ ετρομοκρατήθη δια την ταχύτηταν και την ακρίβειαν του φέροντος την μαύρην περιβολήν. Και φωνή ηκούσθη από το όρος Ερμόν και καλούσε παν γένος Νεφελίμ να αποχωρήσει και πάντες οι πολέμαρχοι και οι πολεμιστές ήθελον την κεφαλήν του φέροντος τα σύμβολα του Τριαδικού Άκρου να αποκόψουν και η μήτηρ Λαμασθού ματαίως καλούσε τους υιούς αυτής να απομακρυνθούν από τον φέροντα την περιβολήν την μαύρην. Και πολλοί δεν ήκουσαν αυτήν και επέπεσον επί του ιππέος, ώστε δια γυμνών χειρών να τον διαμελίσουν. Και κλαυθμός μέγας εγένετο μεταξύ των γένων Νεφελίμ, καθώς αυτοί αφανίζονταν από τον φέροντα τα σύμβολα και το σπαθί και ο θάνατος αυτών τελευτήν ουκ είχε.

Και επείσθη τότε Βάαλ ο Σοφός από την μητέρα Λαμασθού να απομακρύνει τον στρατό τον μέγα και οι Ελ απορούσαν δια το ποιος ήταν ο φέρων την περιβολήν την μαύρην και προσπαθούσαν τον Ζήνα να συνεφέρουν προστατευμένοι πίσω από την Αιγίδα την λαμπρή.

Και υποχώρησαν οι Νεφελίμ ακούγοντας τον Βάαλ και στους πρόποδες του Ερμόν μόνοι οι ευγενείς Μπαχομέχ έμειναν, το ακέφαλο σώμα του Χαμσεναχνού εκζητούντες και λέγοντες ότι και πάλι θα συναντηθούν εκδίκησιν απαιτούντες. Και ο επιβαίνων εις το ίππον απεκρίθη εις γλώσσαν πατέρων Μπαχομέχ·

Ερι γε σίμι”, όπερ σημαίνει ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ.

Και απεσύρθησαν πάντες Νεφελίμ και ειρήνην εις περιοχήν Ερμόν δια 40 ημέρας και πάλι επέβαλον και ο ιππέας εχάθη, όπως ακριβώς ενεφανίσθη.

Απόσπασμα από τα χάλκινα βιβλία


Δυό λόγια για αυτά: Δόθηκαν σε έναν άνθρωπο για να μεταφέρει στον κόσμο μερικές πληροφορίες για τον πολεμιστή του Θεού. Αντί αυτού τα χρησιμοποίησε για εμπορικούς σκοπούς και έφτιαξε μια σειρά βιβλίων τα οποία είναι γραμμένα από άλλους και όχι από τον ίδιο. Για παράδειγμα ο "Δελφικός οδηγός επιβίωσης" δεν είναι γραμμένος από κάποια δελφική αδελφότητα όπως ισχυρίζεται. Για όποια ή όποιο αμφιβάλλει για το τελευταίο εδώ (εικ.1, εικ.2, εικ.3) θα δείτε εικόνες που ανήκουν στο συγγραφέα σε έγχρωμη μορφή, ενώ που τυπώθηκαν είναι σε ασπρόμαυρη. Γενικά αυτή η σειρά βιβλίων περιέχει πάρα πολλές ανακρίβειες για τον πολεμιστή και για τα πνευματικά θέματα. Ένα σοβαρό από αυτά είναι πως υπάρχει συμβούλιο που συμμετέχουν μαζί ιεραρχίες του Θεού και του σκότους οι οποίες δικάζουν τις υποθέσεις των ανθρώπων, κάτι αδύνατο καθώς οι Iεραρχίες δικάζουν και τους σκοτεινούς, δεν συνεργάζονται μαζί τους. Σύφωνα με αυτά το συμβούλιο είχε ιδρυθεί πολλές χιλιετίες πριν και το ακρωνύμιο του (ΙΚΑ) αποτελείται από αγγλικές λέξεις, κάτι που είναι επίσης αδύνατο μιας και η αγγλική γλώσσα είναι σχεδόν σύγχρονη. Αν φέρετε στο μυαλό σας τα λόγια του Κυρίου ότι δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από το δάσκαλο του, εύκολα μπορείτε να καταλάβετε ότι ακολουθώντας την κοσμοθεωρία του ανθρώπου που τα εκδίδει μπορείτε να φτάσετε το πολύ μέχρι το πνευματικό επίπεδο του. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την επιλογή σας.

Oι ακόλουθοι οδηγοί έχουν γραφτεί από έναν φίλο.

Όποιος άνθρωπος θέλει να πολεμήσει υπέρ του Θεού, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι για να γίνει πολεμιστής ή πολεμίστρια Του θα χρειαστεί να περάσει από σκληρή εκπαίδευση ψυχολογικού και σωματικού τύπου. Το πρώτο που θα πρέπει να διορθωθεί είναι η κατάσταση του ψυχισμού ή αλλιώς τα ελαττώματα. Ακολουθεί η σωματική εκπαίδευση και αργότερα έρχονται και οι αρετές. ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση άνθρωποι με μεγάλα πάθη, ανυπάκουοι, χωρίς σοβαρότητα να γίνουν δεκτοί στο στρατό του πολεμιστή γιατί θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους στρατιώτες. Συγκεκριμένα όπως γνωρίζουμε από τα ευαγγέλια η περηφάνια και η λαγνεία αποτελούν εισιτήριο για τον κάτω κόσμο. Μην ανησυχείτε εάν είστε ηλικιωμένοι ή σε κακή φυσική κατάσταση, γιατί Θεού θέλοντος όλα είναι αναστρέψιμα. Αρκεί να διαλύσετε το μαύρο ΕΓΩ και να ζητήσετε καθοδήγηση από το Θεό.

 

Μοιραστείτε τη σελίδα αυτή μέσω:

facebook twitter pinterest Linkedin e-mail